Deney Raporu

Sepya Danışmanlık
Deney Raporu

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ, tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makinalar hariç, kredili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarının deney ve denetimleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 

Kapsam

Madde 2- 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesinin (c) bendi ile 9 uncu maddesinin (d) bendi ve Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkındaki 3046 sayılı Kanun'un 37 nci maddesi gereğince hazırlanan bu Tebliğ, imal ve/veya ithal edilerek, kredili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarının deney, denetim ve kredili satış esaslarını kapsar.

Zirai kredili satış

Madde 12- Bakanlık; 11 inci maddeye göre yapılan başvuruya bağlı olarak, tüm araçların zirai kredili satışı için zorunlu olan ` “Zirai Kredilendirme Belgesi’’ni kredi kuruluşlarına ibraz edilmek üzere firmaya verir. Zirai Kredilendirme Belgesi 'nin geçerlilik süresi; Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş yıldır.

 SEPYA