Enerji Yönetim Sistemi

Sepya Danışmanlık
Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.
EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Belgelendirmesinin Faydaları:

-Enerji verimliliğini iyileştirmek için sistemlerin ve proseslerin kurulmasına fırsat tanır.
-Sürekli bir iyileştirme prosesi sunar.
-Enerji izleme planları ve enerji analiz faaliyetlerini oluşturur.
-Enerji politikasını ve hedeflerini resmileştirir.
-Güvenli enerji tedariği araştırılmasını sağlar.
-Teknolojik gelişmeler için itici güç oluşturur.
-Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş.
-İş performanslarında iyileşme.
-Artan üretkenlik ve rekabet edebilirlik.
-Sera Gazı emisyonlarında azalma ve ilgili mevzuatlara uyum.
-Çevrenin korunması.
-Kaynakların etkin kullanımı.
-Mevzuata uyumun sağlanması.
-Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi.

 SEPYA