Kapasite Raporu

Sepya Danışmanlık
Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 sayılı TOBB Kanunu
TOBB Muamelat Yönetmeliği
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yatırım Teşvik Belgesi
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
Resmi ve özel ihalelerde
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde
İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında
Vergi incelemelerinde
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
İplik Sanayii
Dokuma Sanayii
Örme Sanayii
Konfeksiyon Sanayii
Boya, Apre ve Emprime Sanayii
Jüt ve Amyant Sanayii
Halı ve Hasır Sanayii
Döküm Sanayii
Madeni Eşya Sanayii
Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
Çeşitli Metal Sanayii
Montaj ve Yetkili Tamir - Bakım Atölyeleri
Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
Kaplama Sanayii
Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
Ağaç Eşya Sanayii
Toprak Eşya Sanayii
Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
Cam ve Porselen Sanayii
Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
Baskı ve Cilt Sanayii
Kimya Sanayii
Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
Plastik Eşya Sanayii
Kauçuk Eşya Sanayii
Deri Eşya Sanayii
Film ve Fotoğraf Sanayii
Protez ve Ortopedi Sanayii
Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü'ne başvurulur
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir
Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur
Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder
Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir
TOBB’un onayından sonra 1 nüshası İstanbul Ticaret Odası’nın ilgili biriminde firma dosyasında muhafaza edilir.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

Süre bitimi
Adresi değişikliği
Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması
İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir)
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun İstanbul Ticaret Odası’nca tesbiti)
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti
Geçerlilik süresinin dolması.

 SEPYA