Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimleri

Sepya Danışmanlık
Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimleri

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi

Hedeflerin gerçekleştirilmesi, yüksek rekabet ortamında birçok iç ve dış olayların etkisi altında kalan kuruluşları her geçen gün daha da zorlamaktadır. Hedeflerin gerçekleştirilmesine etki edebilecek her olay ve durumun meydana gelme olasılığını tahmin edebilmek, riskleri bu şekilde önceden görülebilir kılmak, riskleri ölçmek, değerlendirmek, kritik risklere karşı önceden tedbirler almak ve bunu bir yönetim biçimi olarak benimsemek risk yönetimi felsefesinin temelini oluşturmaktadır.
Belirlenen potansiyel risklerin kuruluş açısından tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı yönetilmesi gerekmektedir. İç ve dış paydaşlarla konuşarak risk kriterlerinin belirlenmesi, risklerin ölçümlenmesi, risklerin belirlenmesi, risklerin analizi, risklerin değerlendirilmesi, risklerin önceliklendirilmesi, izleme ve gözden geçirme sistematiği ile risk yönetimi süreci oluşturulur. Kuruluşların sürdürülebilirliği ve başarısı için kurumsal risk yönetimi bu nedenle vazgeçilmezdir.
Geleceğe yönelik riskleri çok yönlü belirledikten sonra, riskleri azaltarak riskle mücadele etmek, faaliyetten vazgeçerek riskten kaçınmak, paylaşma ile riskleri başka partilere transfer etmek, göze alarak riskleri kabullenmek riskleri ele alma yöntemlerindendir.
Kurumsal Risk Yönetimi süreci: Kuruluş genelinde olan ve oluşturulan stratejileri uygulayan, kuruluşun yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personelinden etkilenen, kuruluşu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlayan ve risk kapasitesi içinde yönetmek amacıyla tasarlanan bir süreçtir.
ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için; ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı Ekim 2009’da yayınlanmıştır. Standart uluslararası deneyimleri, uzman görüşlerini ve en iyi uygulamaları dikkate alarak güncel kavram ve yaklaşımlarla hazırlanmıştır.
Bu eğitim ile; ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'ne dayalı etkin bir risk yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi sektöre ve kuruluşa özel olarak ele alınacaktır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi İç Tekikçi Eğitimi

Şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi için risklerini çok iyi anlamaları ve yönetmeleri gerekmektedir. 2009 yılında yayınlanan ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi standardı risklerin şirketlerde nasıl kurulması ve yönetilmesi ile ilgili bir şablon sunmaktadır. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardına göre kurulan risk modellerinin de zaman zaman denetlenerek, standarda uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Risk yönetimi modelleri doğru ve etkin kurulması ve yönetilmesi durumunda faydalı olacaklardır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve iş süreçlerinin başarısında önemli olan risklerinlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi ve öncelikli risklerle ilgili kararların alınarak uygulanması genel risk yönetiminin ana adımlarını oluşturmaktadır. Bu adımlarda yapılması gereken işler ve görevler, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi standardında anlatılmaktadır. Şirketlerde kurulan risk yönetimi modelinin ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardına uygun olup olmadığı yapılacak denetimlerle mümkün olabilecektir. Risk Yönetimi modeli nasıl denetlenir? Nelere bakılır? Eksiklikler nasıl düzeltilir ve takip edilir? Tüm bu soruların yanıtları bu eğitimin amacını oluşturmaktadır. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı henüz belgelendirilebilen bir standard değildir. Bu nedenle bu eğitim özel olarak hazırlanmış ve dünyada ilk defa BSI Türkiye tarafından verilmektedir.
Denetimler, işin gereğinin doğru ve etkin yapılması için gereklidir. Şirketlerde kurulmuş risk yönetimi modellerinin doğru ve etkin kurulup, çalıştırılıp çalıştırılmadığı, bu eğitim sırasında uygulama ve alıştırmalarla anlatılacak, sonrasında yapılacak sınavla belirli bir başarıyı gösteren katılımcılara "ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi İç Tetkikçi Sertifikası" verilecektir.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

“ISO 13485 İç Tetkikçi” eğitimi; mevcut ISO 13485 bilgilerini geliştirmeyi ve kuruluşlarındaki kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan kalite profesyonelleri için tasarlanmıştır. Bu iki günlük yoğun eğitim, ISO 13485 ve ISO 19011 standartlarına göre yapılacak kalite yönetim sistemi süreç tetkiklerinin prensiplerini ve uygulamalarını öğretmektedir. Deneyimli eğitmenler, katılımcılara bir tetkik planının hazırlanmasından tetkik sonuçlarının raporlanması ve düzeltici faaliyetlerin takibine kadar tüm iç tetkik süreci için kılavuzluk yapacaklardır. Katılımcılar; sınıf anlatımları, pratik rol çalışmaları ve grup atölye çalışmaları ile gerekli tetkik becerilerini kazanacaklardır.

 SEPYA